گنجور

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » بسم الله الرحمن الرحیم

 

ز صنعش آدم از گِل رخ نموده

زوَی هر لحظه صد پاسخ شنوده

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

همه عالم ببیند بند بوده

کند آن بند بوده جمله سوده

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۲ - از سر گرفتن قصّه

 

دلش در غم پریشانی فزوده

ز کار خود پشیمانی نموده

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۹ - آغاز نامۀ گل بخسرو

 

ز نرگسدان چشمم گل دروده

مژه چون نایژه بر در نموده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

کمال صنع تو آدم نموده

ابا او گفتهٔ و از خود شنوده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۹ - جواب دادن منصور شیخ جنید را از حالات

 

درین مسکن زخلوت صاف بوده

درین معنی بخون رگ را گشوده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۳ - در معنی وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهوراً فرماید

 

ترا لطفست اینجا گه نموده

تو در قهری و در جهلی چه بوده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

وصالت جان من اینجا ربوده

ز تو گفته یقین از تو شنوده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۳ - در حقیقت سرّ منصور و دریافتن اعیان گوید

 

منم آدم منم نوح ستوده

منم دریار کل جولان نموده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۸ - در کشف اسرار و توحید کل گوید

 

اگر از هستی یاری نموده

مکن باور سخنهای شنوده

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۸ - در کشف اسرار و توحید کل گوید

 

زهی وصل تو جان و دل ربوده

که با ما خود بگفته خود شنوده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

توئی در پردهٔ جان رخ نموده

تو گفتستی حقیقت تو شنوده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۲ - در ذات و صفات و توحید حضرت باری تعالی فرماید

 

ندیدم جز یکی در لانموده

نمودم یار در لا، لا ربوده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳ - در اثبات عین الیقین فرماید

 

زهی دیدار من جانِ کل نموده

در آخر راز من کلّی فزوده

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳ - در اثبات عین الیقین فرماید

 

منم عطّار او را رخ نموده

ابا او رازها گفت و شنوده

عطار
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode