گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

همیدون شخّ‌های کوه قارن

به چشمش همچنان آید که گلشن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

یکی دیگر به ارّان رفت و ارمن

فگند اندر دیار روم شیون

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷ - برون آمدن سلطان از اصفهان و داستان گویندهء کتاب

 

چو بشنود این سخنها خواجه از من

مرا بر سر نهاد از فخر گرزن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۶ - اندر صفت جنگ موبد و ویرو

 

ز پیش آنکه بی جان گشت یک تن

همی کرد از شگفتی بوق شیون

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۶ - اندر صفت جنگ موبد و ویرو

 

گرامی باب ویسه گرد قارن

به زاری کشته شد بر دست دشمن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۶ - اندر صفت جنگ موبد و ویرو

 

درخت زندگانی رسته از تن

به پیشش ده گشاده خود و جوشن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۷ - آمدن شاه موبد به گوراب به جهت ویس

 

چرا من جان ندادم پیش قارن

ز پیش از آنکه دیدم کام دشمن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

گشاد آن سیمین را علت از تن

به خون آلوده شد آزاده سوسن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

که من یک سال نسپارم بدو تن

بپرهیزم ز پادفراه دشمن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

همی تا بسته ماندی بند آهن

ز بندش بسته ماندی مرد بر زن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

به پیش وی که یارد برد نامت

که یارد گفتن این یافه پیمان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۶ - فریفتان دایه ویس را به جهت رامین

 

همیدون هر چه پوشیده زنانند

به چیزی هر یکی شادی کنانن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۶ - فریفتان دایه ویس را به جهت رامین

 

زن مسکین فروتن مرد برتن

کمان سر کشی آهحته برزن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۷ - اندر باز آمدن دایه به نزدیک رامین به باغ

 

نه او خواهش پذیرد هر گز از من

نه آغارش پذیرد ز اب آهن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۷ - اندر باز آمدن دایه به نزدیک رامین به باغ

 

دل اندر مهر می بر هنجد از تن

چنان چون سنگ مغناطیس زاهن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۸ - دیدن ویس رامین را و عاشق شدن بر او

 

نشاندش بر میان بام گلشن

نهاده چشم بر سوراخ روزن

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۰ - رسیدن ویس و رامین به هم

 

بگو تا تو چه خواهی کرد با من

ز کام دوستان وز کام دشمان

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳