گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

چو شد پرداخته فرهاد را چنگ

ز صورت‌کاریِ دیوارِ آن سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

مکن زین بیش خواری بر دل تنگ

غریبی را مکش چون مار در سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

گر از پولاد داری دل نه از سنگ

ببخشایی بر این مجروح دلتنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

من بی‌سنگ خاکی مانده دل‌تنگ

نه در خاکم در آسایش نه در سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۹ - رفتن شیرین به کوه بیستون و مردن اسب وی

 

عیار دست‌بردش را در آن سنگ

ترازویی نیامد راست در چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۹ - رفتن شیرین به کوه بیستون و مردن اسب وی

 

شده بر کوه کوهی بر دل تنگ

سری بر سنگ می‌زد بر سر سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۳ - رسیدن نامهٔ شیرین به خسرو

 

که یاری مهربان آرد فرا چنگ

به رهواری همی راند خرِ لنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۵ - شنیدن خسرو از اوصاف شِکر خانمِ اسپهانی (اصفهانی)

 

ز سالار خُتن تا خسروِ زنگ

همه بر یاد خسرو باده در چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 

ز بیماری دل شیرین چنان تنگ

که می‌کرد از ملالت با جهان جنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 

ندارم طاقت‌ِ این کورهٔ تنگ

خلاصی دِه مرا چون لعل از این سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 

فراخی دادش ایزد در دلِ تنگ

کلیدش را بر آورد آهن از سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانهٔ شکار

 

شده بر عارض لشکر جهان تنگ

که شاهنشه کجا می‌دارد آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانهٔ شکار

 

برآمد گردی از ره توتیارنگ

که روشن چشم از او شد چشمه در سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانهٔ شکار

 

مَلک بر فرش دیباهای گل‌رنگ

جنیبت راند و سوی قصر شد تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۹ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

تو در خرگاه و من در خانهٔ تنگ

تو را روزی بهشت آمد مرا سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۱ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

ترازو بر زمین چون یابد آهنگ

حسابش خاک به‌تر داند از سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۱ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

عقیق از لعل من بر سر خورد سنگ

گل رویم ز روی گل برد رنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۲ - پاسخ خسرو شیرین را

 

دلِ شکر در آن تاریخ شد تنگ

که یاقوت تو بیرون آمد از سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۳ - پاسخ دادن شیرین به خسرو

 

دو باشد منجنیق از روی فرهنگ

یکی ابریشم اندازد یکی سنگ

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode