گنجور

عطار » الهی نامه » بخش دوازدهم » جواب پدر

 

پدر بگشاد الماس زبان را

بسفت آنگه گهرهای بیان را

پسر را گفت گر داری هدایت

همه عمرت تمامست این حکایت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » المقالة العشرون

 

پسر گفتش که درویشی بسیار

بسی باشد که آرد کافری بار

بزر چون دین و دنیا می‌شود راست

ز حق هم کیمیا هم زر توان خواست

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » بسم الله الرحمن الرحیم

 

تو امّید منی در عین طاعت

مرا بخشا ز نور خود سعادت

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در نعت سید المرسلین صلی اللّه علیه و سلم

 

تو اصل جوهری در اصل فطرت

ترا دادست ایزد جاه و حرمت

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در معراج حضرت رسالت علیه الصلوة والسلام

 

خبردارند از دریای فضلت

چه باشد گر کنی بر جمله رحمت

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » حکایت

 

همه او بود لیکن در حقیقت

شد او خاموش و دم زد از شریعت

عطار
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در فضیلت ذی النورین رضی الله عنه

 

چو در قرآن امام خاص و عامست

چرا در حکم خویشان ناتمامت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

سحرگاهی نفس زد صبح دولت

برون آمد زن زاهد ز خلوت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » (۹) حکایت شعیب علیه السلام

 

که چندانی که در دل رشک بیشست

بچشم عاشقان در اشک بیشت

عطار
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

وَمَا مِن دابّةٍ منشورِ شاهیست

اَلَم تَعلَم نفاد پادشاهیت

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳ - فرستادن سلیمان(ع) باز را باحضار بلبل ومراعات او ازتشویش

 

چرا آرد به بین نفرت ز کثرت

که داد او را بگو منشور وحدت

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۶ - جواب دادن هدهد بلبل را و اجازت دادن بلبل را

 

مخواه از عاشق و دیوانه خدمت

که او خود سوخت از درد محبت

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۷ - در ختم حکایت

 

تو شهبازی و مرغان خشم و شهوت

بپایت برنهادند بند غفلت

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

همان مذهب که مشتی پیرزن داشت

مرا آن مذهبست اینک سخن راست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

ز دور نه سپهر یک ده آیت

چه باید کرد چندینی شکاست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل

 

چرا داری طریق کافران رت

که تو زر می‌پرستی کافران بت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

وجودی در زوال حدّ و غایت

فرو شد در وجود بی نهاست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲ - در نعت سیدالمرسلین خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله و سلم

 

بزد بر عقربو بر آسمان دوحت

چنان محکم که عقرب بر کمان دوخت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۰ - در فضیلت امام شافعی

 

ز ابن مطلّب برخاست امامت

چنانک از ابن عبّاسش خلافت

عطار
 
 
۱
۲
۳
۳۷
sunny dark_mode