گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۴ - آمدن رامین به دز اشکفت دیوان پیش ویس

 

همی داند که ما در دز کجاییم

نشسته در سرای پادشاییم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۹ - کشته شدن شاه موبد بر دست گراز

 

چهان را گرچه بسیار آزماییم

نهفته بند رازش چون گشاییم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۶

 

بیا سوته دلان گردهم آئیم

سخنها واکریم غم وانمائیم

ترازو آوریم غمها بسنجیم

هر آن سوته تریم وزنین تر آئیم

باباطاهر
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۶ - مبداء و معاد

 

دگر ره گفت ما اینجا چرائیم

کجا خواهیم رفتن وز کجائیم

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

درین چنبر، گشایش چون نماییم‌؟

چو نگشاده‌ست کس، ما چون گشاییم‌؟

نظامی
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

توئی گیرنده و میرنده مائیم

توئی سلطان و ما مشتی گدائیم

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۱۱ - عجز آوردن بلبل به پیش باز و دستوری طلبیدن او

 

چو ره پیش است ما از پس چرائیم

اگر چه خسته بال و بسته پائیم

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۱ - المقاله الخامسه

 

چو ما این بند مشکل برگشاییم

بر قاضی به ادرگاه تو آییم

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۱

 

بظاهر چارده معصوم مائیم

همه یک نور از نور خدائیم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

بده جامی دگر کاندر فنائیم

در آن جامت دگر مستی نمائیم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

تمامت انبیا و اولیائیم

ستادستند و درعین بقائیم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۴ - تحسین کردن جنید منصور را در اسرار عشق

 

چو ما ز این صورت اینجا آشنائیم

نمود تو در این صورت نمائیم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

 

همی گوئیم بالجمله خدائیم

نه چون سالوسیان بیوفائیم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

نبُد منصور حق میگفت مائیم

که اندر جان و دل کلّی خدائیم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۴ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

همه اندر جزیره چون درآئیم

یکی نقشی از این دنیا نمائیم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۵ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

در این منزل در آخر چون فنائیم

حقیقت هر دو در بود خدائیم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

چو جانان با من است و آشنائیم

در آخر بیشکی عین خدائیم

عطار
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode