گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۵۱ - در اثبات ذات و دل گوید

 

چرا در راه جان بی ننگ ونامی

توئی پخته مکن اینجای خامی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

نماید صنعت اینجا کم تمامی

بیابی در دو عالم نیکنامی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

منم خورشید و تو بدر تمامی

منم پخته ولی تو سخت خامی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

در آخر رفت اندر نیکنامی

نه در ناپختگی و ناتمامی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

در این دام توام در شادکامی

که می‌دانم که تو مرغ و تو دامی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

در این منزل مکن جز نیکنامی

که در عشقت حقیقت کل تمامی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۵ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

مقام تست جان اندر مقامی

درون رو زانکه اینجاگه تمامی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۱ - سؤال کردن مرید از پیر در حقایق فرماید

 

در آخر چون یکی بینی تمامی

حقیقت پختگی یابی زخامی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode