گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

 

در آن جز وی که ماند از عشق‌بازی

سخن راندم نیت بر مرد غازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

 

جهان عشقست و دیگر زرق‌سازی

همه بازیست الّا عشقبازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

 

کجا آن عدل و آن انصاف سازی

که با فرزند از این‌سان رفت بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

 

برون آمد ز پردهْ سِحرسازی

شش‌اندازی به جای شیشه‌بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

 

رسیدند آن بتان با دل‌نوازی

بر آن سبزه چو گل کردند بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

 

شگفتی ماند از آن نیرنگ‌سازی

گذشت اندیشهٔ کارش ز بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

رخ چون لعبتش در دل‌نوازی

به لعبت‌بازِ خود می‌کرد بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

چو باشد نوبت شمشیربازی

خطیبان را دهد شمشیر غازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

 

مهین‌بانو چو دید آن دل‌نوازی

ز خدمت داد خود را سرفرازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

 

که دارالملک بردع را نوازی

زمستانی در آنجا عیش سازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

حدیث بنده را در چاره‌سازی

بساطی هست با لَختی درازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

نکرده دست او با کس درازی

مگر با زلف خود وآن هم به بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۳ - باز آوردن شاپور شیرین را پیش مهین‌بانو

 

چو می‌دانست کآن نیرنگ‌سازی

دلیلی روشن است از عشق‌بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین‌بانو شیرین را

 

تو خود دانی که وقت سرفراز‌ی

زناشویی به است از عشق‌بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۷ - صفت بهار و عیش خسرو و شیرین

 

غزال شیرمست از دل‌نوازی

به گرد سبزه با مادر به بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۷ - صفت بهار و عیش خسرو و شیرین

 

چنین فصلی بدین عاشق‌نوازی

خطا باشد خطا بی‌عشق‌بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرایی ده دختر

 

بر آن شیشه‌دلان از ترک‌تازی

فلک را پیشه گشته شیشه‌بازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرایی ده دختر

 

گَهی جُستن به غمزه چاره‌سازی

گَهی کردن به بوسه نردبازی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

چو خسرو دید کآن ماه نیازی

نخواهد کردن او را چاره‌ساز‌ی

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

تو خود دانی که در شمشیربازی

هلاک سر بود گردن‌فرازی

نظامی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode