گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲

 

این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده‌اماین بار من یک بارگی از عافیت ببریده‌ام
دل را ز خود برکنده‌ام با چیز دیگر زنده‌امعقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده‌ام
ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمیدیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده‌ام
دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریختهمن با اجل آمیخته […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی