گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰

 

خرد چون به جان و تنم بنگریستاز این هر دو بیچاره بر جان گریست
مرا گفت کاینجا غریب است جانتبدو کن عنایت که تنت ایدری است
عنایت نمودن به کار غریبسر فضل و اصل نکو محضری است
گر آرایش بت ز بتگر بودتنت را میارای کاین بتگری است
نکوتر نگر تا کجا می‌رویکه گمره شد آنک او نکو ننگریست
اگر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو