گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «انگرفت»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۰

 

دل و دین بتی نامسلمان گرفت

بیک عشوهٔ کشور جان گرفت

بت سبزوار از خط سبزه وار

بخد خور آسا خراسان گرفت

ز پیکان او یافت حظی دلم را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری