گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۳

 

به جایی شوم کم نیابند نیز

به لهراسپ مانم همه مرز و چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۱

 

هم از تخمهٔ قیصرانست نیز

همش فر و نام و همش گنج و چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۴ - سخن دقیقی

 

پذیرفت گشتاسپ گفتا که نیز

نفرمایمش دادن این باژ چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۱۰ - سخن دقیقی

 

به خاقان نهد روی پر خشم و تیز

تو گویی ندیدست هرگز گریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۱۳ - سخن دقیقی

 

دریغ آن سوار گرانمایه نیز

که افگنده شد رایگان بر نه چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۱۵ - سخن دقیقی

 

نگر تا نترسید از مرگ و چیز

که کس بی‌زمانه نمردست نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۲۰ - سخن دقیقی

 

همه خستگان را ببردند نیز

نماندند از خواسته نیز چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۲۰ - سخن دقیقی

 

سران را همه شهرها داد نیز

سکی را نماند ایچ ناداده چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱۰

 

تو بر راه من بر ستیزه مریز

که من خود یکی مایه‌ام در ستیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱۳

 

همان گر نیاید نخوانمش نیز

گر از ما یکی را برآید قفیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱۵

 

ورا برکشیدند و دادند چیز

فراوان برین سال بگذشت نیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۰

 

دلت خیره بینم همی پر ستیز

کنون هرچ گفتم همه ریزریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۱

 

سپاه ورا خلعت آرای نیز

ازو باز خر خویشتن را به چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۴

 

چنین گفت پس با پشوتن که خیز

برین کشتگان آب چندین مریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۸

 

زمانه بیازید چنگال تیز

نبد زو مرا روزگار گریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۳۰

 

به آهنگران گفت سوهان تیز

بیارید کامد کنون رستخیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۳۰

 

چنین گفت پس با پشوتن که خیز

برین آتش تیزبر آب ریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و شغاد » بخش ۲

 

نه فرزند زالی مرا گفت نیز

وگر هستی او خود نیرزد به چیز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و شغاد » بخش ۳

 

بن چاه پر حربه و تیغ تیز

نبد جای مردی و راه گریز

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و شغاد » بخش ۵

 

نبخشی همی گنج و دینار نیز

همانا که شد پیش تو خوار چیز

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۵۳
sunny dark_mode