گنجور

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۹

 

از آن پس همه خواسته هرچه بود

ز دینار وز گوهر نابسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۱

 

پرآشوب دریا از آن گونه بود

کز او کس نرستی بدان برشخود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

شناسای کشتی هر آنکس که بود

که بر ژرف دریا دلیری نمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

همه راه و بی‌راه آوای رود

تو گفتی هوا تار شد رود پود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

و زآن جایگه خواسته هرچه بود

ز دینار وز گوهر نابسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

بخورد و بیاسود و یک هفته بود

دوم هفته با جامه نابسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۴

 

به نزدیک بردع یکی غار بود

سر کوه غار از جهان نابسود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۶

 

بدو گفت شاها ببود آنچه بود

کنون داستانم بباید شنود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۲

 

همان نیز ز ایرانیان هرکه بود

به اندازه‌شان پایگه برفزود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۴

 

کز ایدر به ایوان خرامید زود

مدارید در دل مرا جز درود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۴

 

فرود آمد از باره لهراسب زود

زمین را ببوسید و شادی نمود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۴

 

همی گفت هر کس که شاها چه بود

که روشن دلت شد پر از داغ و دود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۵

 

که داند به گیتی که او را چه بود

چه گوییم و گوش که یارد شنود

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۶

 

و زآن پس بخوردند چیزی که بود

ز خوردن سوی خواب رفتند زود

فردوسی
 
 
۱
۱۹
۲۰
۲۱
sunny dark_mode