گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

بدین در خردمند را جنگ نیست

که هم راه دینست و هم ننگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۷

 

چنین است گیتی وزین ننگ نیست

ابا کردگار جهان جنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۴

 

کجا پادشاهیست بی‌جنگ نیست

وگر چند روی زمین تنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۱

 

به مردی کنون زور و آهنگ نیست

که با کردگار جهان جنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی بهرام گور » بخش ۲۷

 

بلند آسمان را که فرسنگ نیست

کسی را بدو راه و آهنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی بهرام گور » بخش ۳۷

 

ابا خویشتن گفت کاین جنگ نیست

ز پیوند شنگل مرا ننگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی بهرام گور » بخش ۳۸

 

ترا آمدن پیش من ننگ نیست

چو با شاه ایران مرا جنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود » بخش ۷ - داستان طلخند و گو

 

ور ایدون که رایت جز از جنگ نیست

به خوبی و پیوندت آهنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۶۴

 

بما بر ز دین کهن ننگ نیست

به گیتی به از دین هوشنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » گفتار اندر داستان فرود سیاوش » بخش ۲۵

 

اگر شاه را دل پر از جنگ نیست

مرا و تو را جای آهنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان بیژن و منیژه » بخش ۱۳

 

ترا چون سواران دل جنگ نیست

ز گردان لشکر ترا ننگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۷

 

وگر کت به کین جستن آهنگ نیست

به دلت اندرون آتش جنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۸

 

که ما را به جنگ تو آهنگ نیست

ز گودرز دستوری جنگ نیست

ابوالقاسم فردوسی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۲ - در ستایش سلطان محمود رحمه الله

 

بر حلم او کوه را سنگ نیست

بر طبع او باد را رنگ نیست

عیوقی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۸ - آمدن ضحاک به مهمانی اثرط و دیدن گرشاسب را

 

به گیتی کسی مرد این جنگ نیست

اگر تو نیازی، بدین ننگ نیست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۳ - قصه خاقان با برادرزاده

 

گراو را تو فرمان بری ننگ نیست

ترا با سپهدار او جنگ نیست

اسدی توسی
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۵۸ - نامه نوشتن فرامرز به فرطورتوش

 

بدین گفتگو اندرون جنگ نیست

تو را هم به پیوند ما ننگ نیست

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳