گنجور

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۸

 

ز یک دست رستم برآمد ز دشت

ز گرد سواران هوا تیره گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۸

 

چو خورشید بر چرخ بنمود پشت

شب تیره شد از نمودن درشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۸

 

مرا سالیان هست هفتاد و هشت

ندیدم که کشتی بر او بر گذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۸

 

مرا چون به شمشیر دشمن نکشت

چنانچون نکشتش نگیرد به مشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۸

 

به کشتی به آب زره برگذشت

همه رنج ما سر به سر باد گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۰

 

همی گرد باغ سیاوش بگشت

به جایی که بنهاد خونریز تشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۱

 

ز مکران طلایه بیامد به دشت

همه شب همی گرد لشکر بگشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

به راهی که لشکر همی برگذشت

در و دشت یکسر چو بازار گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۲

 

که آن شاه و لشکر بدین سو گذشت

که از باد کژ آستی تر نگشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۴

 

ز شاهان گیتی برادر که کشت

که شد نیز با پاک یزدان درشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۷

 

چو سالم سه پنجاه بر سر گذشت

سر موی مشکین چو کافور گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۷

 

اگر شاه باشی وگر زردهشت

نهالی ز خاکست و بالین ز خشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۸

 

بکشتم کسی را که بایست کشت

که بد کژ و با راه یزدان درشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۱

 

ز من نیکوی گر پذیرفت و زشت

نشستن مرا جای ده در بهشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۸

 

دگر چاهساری که بی‌آب گشت

فراوان بر او سالیان برگذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۱

 

نبیره پسر بود هفتاد و هشت

کنون ماند هشت و دگر برگذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۳

 

هر آن کس کز اندرز من درگذشت

همه رنج او پیش من باد گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۴

 

همه خاک دارند بالین و خشت

ندانم به دوزخ درند ار بهشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۴

 

به لهراسب فرمود تا بازگشت

بدو گفت روز من اندر گذشت

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۲۰
۲۱
۲۲