گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

پدر گر دلیرست و نراژدهاست

اگر بشنود راز بنده رواست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۲

 

بدین حجره رودابه پیرایه خواست

بدو دادم اکنون همینست راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

بدو گفت آری همینست راست

زبان تو بر راستی بر گواست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

به زخمی چنان شد که دیگر نخاست

ز مغزش زمین گشت باکوه راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

چو نامه نوشتند و شد رای راست

ستد زود دستان و بر پای خاست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۷

 

زمین را ببوسید و بر پای خاست

بگفت آنچه اندر نهان بود راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

ترا بویهٔ دخت مهراب خاست

دلت راهش سام زابل کجاست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۳

 

ز هر چیز کز من به خوبی بخواست

سخنها بران برنهادیم راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۴

 

بدو گفت سیندخت هدیه کجاست

اگر دیدن آفتابت هواست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۶

 

ابر سام یل موی بر پای خاست

مرا ماند این پرنیان گفت راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۶

 

وزان پس فرستاده را پیش خواست

درم ریخت تا بر سرش گشت راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۶

 

کنون شد مرا و ترا پشت راست

نباید جز از زندگانیش خواست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۶

 

چپ شاه گرد تلیمان بخاست

چو شاپور نستوه بر دست راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۹

 

نثاری فرستم چنان چون سزاست

جز این نیز هرچ از در پادشاست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱۰

 

نگه کرد تا جای گردان کجاست

خدنگی به چرخ اندرون راند راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱۱

 

برآشفت و گفتا که نوذر کجاست

کزو ویسه خواهد همی کینه خواست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱۱

 

بدو گفت هر بد که آید سزاست

بگفت و برآشفت و شمشیر خواست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گرشاسپ » بخش ۲

 

مر این را بر و بوم ایران بهاست

بدین بر تو خواهی جهان کرد راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۱

 

گهی سوی چپّ و گهی سوی راست

بران گونه از هر سویی کینه خواست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۲

 

که آن ترک در جنگ نر اژدهاست

در آهنگ و در کینه اَبر بلاست

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۲۱