گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

کسی کو ز مادر گنه کار زاد

من آنم سزد گر بنالم ز داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۶

 

کس از مادران پیر هرگز نزاد

نه ز آن کس که زاید بباشد نژاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۷

 

پری روی دندان به لب برنهاد

مکن گفت ازین گونه از شاه یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۸

 

که یزدان هر آنچت هوا بود داد

سرانجام این کار فرخنده باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹

 

دو بیجاده بگشاد و آواز داد

که شاد آمدی ای جوانمرد شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹

 

چنین داد پاسخ که این نیست داد

چنین روز خورشید روشن مباد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

فرود آمد و خاک را بوس داد

بسی از جهان آفرین کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

ازین مرغ پرورده وان دیوزاد

چه گویی چگونه برآید نژاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۱

 

گسی کردش و خود به راه ایستاد

سپاه و سپهبد از آن کار شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۲

 

به نزدیک رودابه آمد چو باد

بدین شادمانی ورا مژده داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۳

 

چو آمد ز درگاه مهراب شاد

همی کرد از زال بسیار یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

پیام پدر شاه نوذر بداد

به دیدار او سام یل گشت شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

نکردم زمانی برو بوم یاد

ترا خواستم راد و پیروز و شاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

چو خورشید سر سوی خاور نهاد

نخفت و نیاسود تا بامداد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۷

 

یکی ترگ رومی به سر بر نهاد

یکی باره زیراندرش همچو باد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۷

 

نوندی دلاور به کردار باد

برافگند و مهراب را مژده داد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

وزان پس به پاسخ زبان برگشاد

همه پرسش موبدان کرد یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

جهان را چنینست ساز و نهاد

که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۴

 

به کابل رسیدند خندان و شاد

سخنهای دیرینه کردند یاد

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۵

 

همان پر سیمرغش آمد به یاد

بخندید و سیندخت را مژده داد

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۶۳
sunny dark_mode