گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۸۲

 

صبر بر قسمت خدا کردنبه که حاجت به ناسزا بردن
تشنه بر خاک گرم مردن بهکاب سقای بی‌صفا خوردن


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

رشیدالدین وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۶۹ - در حکمت

 

اگر آید ز دوستی گنهی
بگناهی نباید آزردن
ور زبان را بعذر بگشاید
باید آن عذر نیک بپذردن
زانکه نزدیک بخردان بترست
عفو ناکردن از گنه کردن


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط