گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲

 

خوش خبر باشی ای نسیم شمالکه به ما می‌رسد زمان وصال
قصّةُ العشقِ لا انفصام لهافُصِمَت ها هُنا لسانُ القال
ما لِسَلمی و من بذی سَلَمِأینَ جیرانُنا و کیف الحال
عَفَتِ الدارُ بعدَ عافیةٍفاسألوا حالَها عَنِ الاطلال
فی جمالِ الکمالِ نِلتَ مُنیصَرَّفَ اللهُ عَنکَ عَینَ کمال
یا برید الحِمی حَماکَ اللهمرحباً مرحباً تعال تعال
عرصهٔ بزمگاه خالی مانداز حریفان و جام […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۲

 

تو زمن پرس قدر روز وصالتشنه داند که چیست آب زلال
ذوق آن جستن از قفس ناگاهمن شناسم نه مرغ فارغ بال
می‌توان مرد بهر آن هجرانکش وصال تو باشد از دنبال
این منم، این منم به خدمت توای خوشم حال و ای خوشم احوال
این تویی، این تویی برابر منای خوشم بخت و ای خوشم اقبال
وحشی اسباب خوشدلی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

وحشی » گزیده اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در ستایش میرمیران

 

ای تماشاییان جاه و جلالبشتابید بهر استقبال
که ز ره می‌رسد به سد اعزازاز در شاه موکب آمال
موکبی با جهان جهان شوکتموکبی با جهان جهان اجلال
خلعت خسروانه سر تا پاداشته شاه خسروان ارسال
آنچنان چون عدیل سوی عدیلوآنچنان چون همال سوی همال
تاج و سارق نهاده طالع و بختبر سر دست دولت و اقبال
تاجی از مهر پایه‌اش ارفعمهری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۲۴ - سخن کمالی را ستاید

 

شعرهای کمالی آن به سخنپای طبعش سپرده فرق کمال
گرچه نزدیک دیگران نظم استمجمل از مفردات وهم و خیال
سخن چند معجزست مرادر سخنهاش سخت لایق حال
گویم آن در خزانهای ازلبود موزون طویلهای لال
مایه‌شان داده از مزاج درستصدف جود ایزد متعال
همه همچون ازل قدیم نهادهمه همچون فلک عزیز مثال
همه را دیده چشم صرف خردهمه را سفته دست […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

عراقی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - ایضاله

 

حبذا صفهٔ سرای کمالخوشتر از روی دلبران به جمال
طیره از زلف او ریاض بهشتخجل از ذوق او نعیم وصال
هفتمین طارم آستانهٔ اوهشتمین بوستان صف نعال
هر یک از جام قبهٔ نورشجام گیتی‌نما به استقلال
سایهٔ این سرای جان‌افزاسر بسر نور آفتاب مثال
خوان این مجلس جهان آرایمشتمل بر نعیم و جاه و جلال
بر در فیض این سراپردهآفرینش طفیل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

عراقی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - وصف کعبهٔ معظم

 

حبذا صفهٔ بهشت مثالبرترین آسمانش صف نعال
مجلس نور و جلوه‌گاه سرورروضهٔ انس و بارگاه وصال
بیت معمور او مقر شرفسقف مرفوع او سپهر جلال
غرفش خوشتر از ریاض بهشتشرفش خوشتر از شکوه کمال
زین گرفته بها مدارج قدسیافته زان بهشت زیب جمال
در بستاتین بی‌نهایت اوسدرةالمنتهی هنوز نهال
بر سر خوان عالم‌آرایشآفریننش طفیل و خلق عیال
آفتاب صفای صفهٔ اوایمن از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۵

 

خوش خبر باش ای نسیم شمال
که به ما می‏رسد شمیم وصال‏
یا برید الحما حماک اللّه
مرحبا مرحبا تعال تعال
أین مهدینا و منزله؟
و من اصحابه و کیف الحال؟
چه شود گر دهی نشان مقام
چه شود گر کنی بیان مقال
قصّة الشوق لانفصام لها
حبّکم دونها لسان الحال
شاه ما سوی ما نمی‏گردد
حبذا کبریا و جاه و جلال‏
فیض تا چند صبر در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۳ - در ستایش پادشاه ماضی محمد شاه غازی طاب الله ثراه

 

خسروا ای ‌کت ایزد متعال

نافریدست در زمانه حمال

دولتی بیکران ترا داده

کش همه چیز هست غیر زوال

بحر در جنب جود تو شبنم

کوه در نزد حلم تو مثقال

سیم و زر را به دور دولت تو

نشناسد کسی ز سنگ و سفال

مر مرا هست چاکری‌ که بود

در مدیحش زبان ناطقه لال

لب او ساغریست از یاقوت

از می ‌لعل رنگ مالامال

گر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاآنی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹۸

 

خواجه مخمور باز ماند به مال
رند سرمست و جام مالامال
خواجه درویش شد چو مال نماند
عرض و مالش برفت و ماند وبال
گرچه مالش نماند او باقیست
گو برو از برای مال و منال
حالیا خوش به ذوق می گردد
حال ما با محول الاحوال
نقش غیری خیال اگر بندی
نزد ما باشد آن خیال محال
جام گیتی نما چو می نگرم
می نماید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۸۷

 

سوی اللّه چیست ای صوفی صافی
نتوان یافت بی‌ وجود کمال
هست عالم همه خیال وجود
وز تجلی اوست بود خیال


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۸۹

 

چون کمال همه بود به وجود
نتوان یافت بی وجود کمال
هست عالم همه خیال وجود
وز تجلی اوست بود خیال


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۲

 

گر بیابی کمال اهل کمار
همچنان باش طالب متعال
چون کمالات ار نهایت نیست
تا ابد می طلب کمال کمال


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

رشیدالدین وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۳۳ - در مدح کمال الدین ابوالقاسم محمد بن ابوبکر خال

 

ای جناب تو قبلهٔ اقبال
حضرت تو مخیم آمال
دین اسلام را کمال تویی
از تو مصروف باد عین کمال
تو ابو القاسمی بکنیت و هست
جود دست تو قاسم اموال
نام فرخندهٔ تو محمودست
لایق نام تو تراست حصال
خال زد روی فضل را کلکت
خود ازینست نسبت تو بخال
کدخدای جهانی و شده اند
بخششت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

رشیدالدین وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۳۵ - قصیدۀ تمام مرصع در مدح علاء دوله اتسز

 

ای منور بتو نجوم جلال
وی مقرر بتو رسوم کمال
بوستان نیست صدر تو ز نعیم
و آسمان نیست قدر تو ز جلال
خدمت تو معول دولت
حضرت تو مقبل اقبال
تیره پیش فضایل تو نجوم
خیره پیش شمایل تو شمال
در کرامت ترا نبوده نظیر
در شهامت ترا نبوده همال
شرک را از تو منهدم ارکان
ملک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۲۵ - ایضا له

 

ای جبین تو مطلع اقبال
وی جناب تو مقصد آمال
بنده را رسمکیست بر دیوان
رسمکی افت خیز و حال بحال
داشتم پار روزة حرمان
لیکن امسال نیست عزم وصال
من و گندم که رسم سال منست
بر سبیل مناوبت هر سال
رسم باشد که در جوال شود
از من و او یکی علی الاجمال
پار من رفتم ، ار تو فرمایی
گندم امسال در شود […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۲۶ - ایضا له

 

بنده ات بود گرسنه پیرار
پار زن کرد و بچّه زاد امسال
لاجرم از نوایب حدثان
تیره دارد چو خال صورت حال
مثل بنده اندرین حالت
اینچنین گفته اند در امثال
تنگ بد حای موش در سوراخ
بست جاروب نیز بر دنبال


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۷۴

 

موریئی کان علا دین سازد
گر کشد رود باشد امر محال
چاره آن ز پیر بنایی
رفت شرمنده و بکرد سوال
پیر گفتا منت دهم تعلیم
گر نگیرد طبیعت تو ملال
گفت موری همه کس را
بی گلو کار کرده ام همه سال


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی