گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸

 

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو بادساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توستدیده فتح ابد عاشق جولان تو باد
ای که انشاء عطارد صفت شوکت توستعقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شدغیرت خلد برین ساحت بستان تو باد
نه به تنها حیوانات و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۸

 

خسروا گوی فلک در خم چوگان توشدساحت کون ومکان عرصهٔ میدان تو باد
زلف خاتون ظفر شیفتهٔ پرچم توستدیدهٔ فتح ابد عاشق جولان تو باد
ای که انشاء عطارد صفت شوکت توستعقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
طیرهٔ جلوهٔ طوبی قد چون سرو تو شدغیرت خلد برین ساحت ایوان تو باد
نه به تنها حیوانات و نباتات و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۷۶

 

شاه دین گوی فلک در خم چوگان تو باد
ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد
زلف هندوی هنر شیفته پرچم تست
دیده فتح و ظفر عاشق جولان تو باد
ای که انشای عطارد صفت شوکت تست
عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد
طرّه جلوه خوبی، قد چون سرو تو شد
عشرت خلد برین ساحت ایوان تو باد
نه به تنها […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی