گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

پلپلی چند را بر آتش ریز

غلغلی در فکن به آتش تیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

آب او آتش از اثیر انگیز

خاک او باد را عبیر آمیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

بر گرازی که تیغ راند تیز

گیرد از زخم او گراز گریز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

 

نتوان برد جان مگر به دو چیز

به بدی و به بد پسندی نیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

 

آید آواز هر کس از دهلیز

روزی آواز ما برآید نیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمد

 

بار چندان بر این ستور آویز

که نماند بر این گریوه تیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمد

 

صبح چون برکشید دشنه تیز

چند خسبی نظامیا برخیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۹ - صفت سمنار و ساختن قصر خورنق

 

گفت نعمان چو بیش یابی چیز

به از این ساختن توانی نیز؟

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۰ - صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان

 

داشت بهرام را چو جان عزیز

چون پدر بلکه زو نکوتر نیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۰ - داستان بهرام با کنیزک خویش

 

بود بر وی همیشه جای کنیز

به عزیزان دهند جای عزیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

زاب جیحون گذشت و آمد تیز

در خراسان فکند رستاخیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

همه را در بهانه گاه گریز

تیغها کند گشت و تکها تیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

لشگر ترک را ز دشنه تیز

تا به جیحون رسید گرد گریز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۴ - خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را

 

داد خاقان خراج و دختر و چیز

حمل دینار و گنج گوهر نیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

 

ار بسی بویهای عطرآمیز

معتدل گشته باد برف انگیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

 

گفتی افسانهای مهرانگیز

که کند گرم شهوتان را تیز

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

 

ای نظامی ز گلشنی بگریز

که گلش خار گشت و خارش تیز

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲