گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۳

 

بت، اگرچه لطیف دارد نقش

نزد رخسارهٔ تو هست خراش

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۲

 

آن که از این سخن شنید ارزش

باز پیش آر، تا کند پژهش

رودکی سمرقندی
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۳۸

 

شد مژه گرد چشم او ز آتش

نیش [و] دندان کژدم و کربش

عنصری بلخی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳ - در حق خویش گوید

 

چه کند این چنین ندیم برش

که ز دیدار او نگردد کش

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳ - در حق خویش گوید

 

ارغنون با سماعشان ناخوش

ندما از لقای این شه کش

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۸ - صفت کودک جعبه زن

 

جعبه کودک خویش دلکش

راه اشکر همی سراید خوش

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

همه معشوقه‌ایست عاشق کش

عاشق او خرد ندارد و هش

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۹