گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - توصیف بر شکال

 

عیش و عشرت کنون توان کردن

می شادی کنون توان خوردن

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۸ - مدح امیر ماهو

 

بنهد بد سگال را گردن

گرچه خو دارد او فرو خوردن

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

بیش خوردن قوی کند گردن

لیک زیرک شوی زکم خوردن

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode