گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۸۲

 

صبر بر قسمت خدا کردن

به که حاجت به ناسزا بردن

تشنه بر خاک گرم مردن به

کاب سقای بی‌صفا خوردن


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۶۹ - در حکمت

 

اگر آید ز دوستی گنهی

بگناهی نباید آزردن

ور زبان را بعذر بگشاید

باید آن عذر نیک بپذردن

زانکه نزدیک بخردان بترست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط