گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

هست به نزد من در این ایام

بینوا زیستن زکسب حرام

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode