گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۶ - در جواب حضرت خضر علیه السلام گوید

 

مگر آن بخت یابم از اقبال

کافکنم رخت در جهان کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۸ - در جواب عقل «‌و سقیهم ربهم شراباً طهورا»

 

روزگاری برای قوت عیال

باز می‌داردم زکسب کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

بس‌از ان وصف زلف و طره‌وخال

بس از این هرز گفت وگوی محال‌!

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ

 

خلقتت برد کوی استکمال

همتت راست سو‌ی استدلال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۳ - انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون

 

قادر مطلق ایزد متعال

ذات او را حیات داد و کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۳ - انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون

 

ساکن بزم او به صف نعال

نفس کل از برای کسب کمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۳ - انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون

 

ورکمالیست از بها و جمال

عقل کل را کشد به استقبال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

گر بمانی در این جهان صد سال

بی غم و رنج جفت نعمت و مال‌،

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

فرخ آن کاختیار او همه سال

عمل صالحست و اکل حلال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۸ - فصل در اکل و شرب

 

لقمه‌ای کم خوری زکسب حلال

به بود از عبادت ده سال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

نظم نغزش زنکته و امثال

سحر مطلق ولی مباح و حلال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

شاهدانی به چهره همچو هلال

در حجاب حروف زهره جمال

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۷ - فصل فی ختم الکتاب

 

پانصد و بیست و هشت آخر سال

بود کاین نظم نغز یافت کمال

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode