گنجور

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۹

 

زان مثا حال من بگشت و بتافت

که کسی شال جست و دیبا یافت

عنصری
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۱ - ناله از روزگار

 

دست بر زخم من فلک نگشاد

تا درین سمج بی درم نه ببافت

کس چو من گوهری به نظم نسفت

کس چو من حله ز نثر نبافت

از چنین کارهای بی ترتیب

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۱ - فصل فی العافیه

 

هر مرادی که از تو روی بتافت

نتوان جز براستی دریافت

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۲۶

 

نیز مدح و غزل نخواهم گفت

گرچه طبعم به شعر موی شکافت

کانک معشوق بود پیر شدست

وانک ممدوح بود فرمان یافت

انوری
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳ - معراج پیغمبر اکرم

 

گردن از طوق آن کمند نتافت

طوق زر جز چنین نشاید یافت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

نوک تیرش به هر کجا که بتافت

گه جگر دوخت گاه موی شکافت

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode