گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۷۹

 

گر درم داری، گزند آرد بدین

بفگن او را گرم و درویشی گزین

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۱۱

 

همچنان کَبتی که دارد انگبین

چون بماند داستان من بر این:

رودکی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۰

 

حکمتی بشنو به فضل ای مستعین

پاک چون ماء معین از بومعین

چون بهشتت کی شود پر نور دل

تا درو ناید ز حکمت حور عین؟

دل به حورالعین حکمت کی رسد

[...]

ناصرخسرو
 

مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۲۴ - دین روز

 

دین روز ای روی تو آگفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشین

با می و می خوردن دین را چه کار

می خور و می نوش و قوی دار دین

هر گنهی کز می حاصل شود

[...]

مسعود سعد سلمان
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

آفتاب شرع و دریای یقین

نور عالم رحمة للعالمین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

بوده از عز و شرف ذوالقلتین

ظل بی ظلی او در خافقین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا » فی‌فضیلة امیرالمؤمنین ابوبکر رضی الله عنه

 

زین سبب گفت آفتاب شرع و دین

علم باید جست ازینجا تا به چین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا » فی فضیلةامیرالمؤمنین علی رضی الله عنه

 

خواجهٔ حق پیشوای راستین

کوه حلم و باب علم و قطب دین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » حکایت گفتن مرتضی اسرار خویش را با چاه و پر خون شدن چاه

 

پیش حیدر خیل‌ام المؤمنین

چون نه بر منوال دین جستند کین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت طاووس » حکایت طاووس

 

گر تو هستی مرد کلی، کل ببین

کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان کبک » حکایت سلیمان و نگین انگشتری او

 

چون سلیمان کرد آن گوهر نگین

زیر حکمش شد همه روی زمین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان کبک » حکایت سلیمان و نگین انگشتری او

 

من نمی‌خواهم که در دنیا و دین

بازماند کس به ملکی هم چنین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت صعوه » حکایت یعقوب و فراق یوسف

 

محو گردانیم نامت بعد ازین

از میان انبیا و مرسلین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

نیست یک تن بر همه روی زمین

کو ندارد عقبه‌ای در ره چنین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

یا چو نتوانیم دیدت هم چنین

زود بگریزیم بی‌تو زین زمین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گم‌شدن شبلی از بغداد

 

من چو ایشانم، ولی در راه دین

نه زنی در دین نه مردی چند ازین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » خصومت دو مرقع پوش

 

گر شما هستید اهل جنگ و کین

این لباس از سر براندازید هین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت شهریاری که قصری زرنگار کرد

 

هر کسی گفتند در روی زمین

هیچ کس نه دید و نه بیند چنین

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خسروی که سگ تازی خود را رها کرد

 

تا اگر باخویش آید بعد ازین

خویش را آراسته بیند چنین

عطار
 
 
۱
۲
۳
۸۱
sunny dark_mode