گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۰ - بخ بخ لک یا اباالحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنة

 

پی نبردی خود براه راست تو

زانکه در معنی نداری هیچ بو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۷ - عقد اخوت مصطفی با مرتضی

 

گفت با او مصطفی گو حال گو

خود چنین ساکت چرائی ای نکو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۹ - تشویق نمودن مستعداد بولایت حضرت شاه مردان

 

رو تو غیر از راستی چیزی مگو

زآنکه باشد این بعالم خود نکو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۹ - تشویق نمودن مستعداد بولایت حضرت شاه مردان

 

تو بظاهر نیک باش و نیک رو

تا بباطن تو شوی معنی شنو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۹ - تشویق نمودن مستعداد بولایت حضرت شاه مردان

 

چونکه جنّت خواستی با حق گرو

رو تو فتّاح علیم از حق شنو

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۹ - تشویق نمودن مستعداد بولایت حضرت شاه مردان

 

مذهب شه را بدان و راه جو

تا که باشد علم شرع تو نکو

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶۸