گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۲۶

 

ای بکرده رخت عشاقان گرو

خون مریز این عاشقان را و مرو

بر سر ره تو ز خون آثار بین

هر طرف تو نعره خونین شنو

گفتم این دل را که چوگانش ببین

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۳۱

 

می‌دوید از هر طرف در جست و جو

چشم پرخون تیغ در کف عشق او

دوش خفته خلق اندر خواب خوش

او به قصد جان عاشق سو به سو

گاه چون مه تافته بر بام‌ها

[...]

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۷ - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

 

هان و هان این راز را با کس مگو

گرچه از تو شه کند بس جست‌وجو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

 

او گمان برده که من کردم چو او

فرق را کی داند آن استیزه‌رو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۲ - داستان آن پادشاه جهود کی نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب

 

گفت استاد: آن، دو شیشه نیست، رو

اَحوَلی بگذار و افزون‌ْبین مشو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۳ - آموختن وزیر مکر پادشاه را

 

بر مُنادی‌گاه کُن این کارْ تو

بر سرِ راهی که باشد چارسو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۵ - قبول کردن نصاری مکر وزیر را

 

فضل طاعت را نجستندی ازو

عیب ظاهر را بجستندی که کو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را

 

تیر اندازد به سوی سایه او

ترکشش خالی شود از جست و جو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۹ - فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزیر را

 

ظاهر نقره گر اسپیدست و نو

دست و جامه می سیه گردد ازو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۵ - مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم

 

لابه و زاری همی کردند و او

از ریاضت گشته در خلوت دوتو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۶ - دفع گفتن وزیر مریدان را

 

گفت هان ای سخرگان گفت و گو

وعظ و گفتار زبان و گوش جو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۷ - مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن

 

جمله گفتند ای حکیم رخنه‌جو

این فریب و این جفا با ما مگو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر

 

ور تو گویی غافلست از جبر او

ماه حق پنهان کند در ابر رو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر

 

پس بِدان این اصل را ای اصل‌جو

هر که را دردست، او بُرده‌ست بو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر

 

چون تو جبر او نمی‌بینی مگو

ور همی بینی نشان دید کو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۳۱ - ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جداجدا

 

لیک تا من زنده‌ام این وا مگو

تا نمیرم این ریاست را مجو

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۳۲
sunny dark_mode