گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

 

نه چنان حیران که پشتش سوی اوست

بل چنان حیران و غرق و مست دوست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

 

آن یکی را روی او شد سوی دوست

وان یکی را روی او خود روی اوست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۲ - تخلیط وزیر در احکام انجیل

 

قدرت خود بین که این قدرت ازوست

قدرت تو نعمت او دان که هوست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۴۶ - ترجیح نهادن نخچیران توکل را بر اجتهاد

 

دیدهٔ ما چون بسی علت دروست

رو فنا کن دید خود در دید دوست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۱ - تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش

 

باد در مردم هوا و آرزوست

چون هوا بگذاشتی پیغام هوست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۵ - جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او

 

چون قضا آید نبینی غیر پوست

دشمنان را باز نشناسی ز دوست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۷۰ - پا واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاه رسید

 

چرخ سرگردان که اندر جست و جوست

حال او چون حال فرزندان اوست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۳۹ - در صفت پیر و مطاوعت وی

 

با هوا و آرزو کم باش دوست

چون یضلک عن سبیل الله اوست

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۷