گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر

 

چند گویی من بگیرم عالمی

این جهان را پر کنم از خود همی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۲ - هم در بیان مکر خرگوش

 

عقل پنهان‌ست و ظاهر عالمی

صورت ما موج یا از وی نمی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۵ - مضرت تعظیم خلق و انگشت‌نمای شدن

 

ور خوری حلوا بود ذوقش دمی

این اثر چون آن نمی‌پاید همی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص

 

وز قران سبزه‌ها با آدمی

دلخوشی و بی‌غمی و خرمی

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۱۱ - شرح کردن شیخ سر آن درخت با آن طالب مقلد

 

صد هزاران نام و او یک آدمی

صاحب هر وصفش از وصفی عمی

مولانا
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode