گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۷ - عنف کردن معاویه با ابلیس

 

گرد رخت من مگرد از کافری

تو نه‌ای رخت کسی را مشتری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۷۲ - به اقرار آوردن معاویه ابلیس را

 

همچو خشخاشی همه خواب آوری

همچو خمری عقل و دانش را بری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۸۳ - شرح فایدهٔ حکایت آن شخص شتر جوینده

 

وانک اشتر گم نکرد او از مری

همچو آن گم کرده جوید اشتری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۹۴ - آغاز منور شدن عارف بنور غیب‌بین

 

لب ببسته مست در بیع و شری

مشتری بی حد که الله اشتری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۹۴ - آغاز منور شدن عارف بنور غیب‌بین

 

درس آدم را فرشته مشتری

محرم درسش نه دیوست و پری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۰۰ - کشیدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش در خود

 

موشکی در کفْ مهارِ اشتری

در ربود و شد روان او از مُری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۳ - بقیهٔ قصهٔ متعرضان پیل‌بچگان

 

گوشت‌های بندگان حق خوری

غیبت ایشان کنی، کیفر بَری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲۴ - تفسیر وَ لَتَعْرِفَنَّهُم في لَحْنِ القَوْلِ

 

چون سفالین کوزه‌ها را می‌خری

امتحانی می‌کنی ای مشتری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۴۴ - فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران

 

چاره‌ای می‌باید اندر ساحری

تا بود که زین دو ساحر جان بری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۴۶ - جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود

 

جان بابا چون بخسپد ساحری

سحر و مکرش را نباشد رهبری

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۰
sunny dark_mode