گنجور

اقبال لاهوری » اسرار خودی » بخش ۵ - در بیان اینکه خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرد

 

در جهان هم صلح و هم پیکار عشق

آب حیوان تیغ جوهر دار عشق

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۲۲ - محکمات عالم قرآنی خلافت آدم

 

در دو عالم هر کجا آثار عشق

ابن آدم سری از اسرار عشق

اقبال لاهوری
 
 
۱
۲
sunny dark_mode