گنجور

 
صامت بروجردی
 

در زمان دولت فرمانروای کشور جم

شه مظفر خسرو فرخنده ظل الله اعظم

جامع علم و عمل مجموعه توفیق و تقوی

حافظ دین حامی شرع رسولالله خاتم

آیت الله مقتدای خلق عبدالله که یزدان

کرده حافظ بیضه اسلام را بروی مسلم

جامع المعقول والمنقول کز درک معارف

ساخت از هر باب کشف معضلات ماتقدم