گنجور

 
سعدی

عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز با زن گربز. رای بی قوت مکر و فسون است و قوت بی رای جهل و جنون.

تمیز باید و تدبیر و عقل و آن گه ملک

که ملک و دولت نادان سلاح جنگ خداست