گنجور

 
رفیق اصفهانی

من توبه ز صهبا چکنم گر نتوانم

ترک می و مینا چکنم گر نتوانم

زاهد کند از روز جزا بیم و من امروز

اندیشه ی فردا چکنم گر نتوانم

زاهد چه کنی منع من از عشق نکویان

منع دل شیدا چکنم گر نتوانم

در چنگ تو چون مرغ اسیرم پی پرواز

بال و پر خود واچکنم گر نتوانم

تنها به تماشا چه روم جانب گلشن

گل بی تو تماشا چکنم گر نتوانم

وصل تو شهان راست تمنا من درویش

وصل تو تمنا چکنم گر نتوانم

شرمنده ام از نسبت بالای تو با سرو

سر پیش تو بالا چکنم گر نتوانم

زیباست رفیق از همه کس صبر ولی من

صبر از رخ زیبا چکنم گر نتوانم

 
sunny dark_mode