گنجور

 
عرفی شیرازی
 

امشبم کشت غمت عشرت فردای تو خوش

کار خود کرد بمن غم دل غمهای تو خوش

گر چنین غمزه کند کاوش دل ممکن نیست

که شود خاطرم از شغل تماشای تو خوش

فرصتم نیست که در پای تو جان افشانم

بس که می آیدم از دیدن بالای تو خوش

دیدم از زلف شکن در شکن و چین در چین

همه جا خاص تو ای دل بنشین جای تو خوش

مصر گلشن زتو ای یوسف کنعان خوشبوست

شب یعقوب تو خوش روز زلیخای تو خوش

سحر و معجز صفت چند عطا کرده تست

هم دل سامری و هم دل زیبای تو خوش

دل عرفی خبر از ناخوشیش نیست که نیست

پایدار تو خوش و پای تمنای تو خوش