گنجور

بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

 
نظامی
نظامی » خمسه » لیلی و مجنون
 

چون رایت عشق آن جهانگیر

شد چون مه لیلی آسمان گیر

هرروز خمیده نام تر گشت

در شیفتگی تمامتر گشت

هر شیفتگی کز آن نورداست

زنجیر بر صداع مرد است

برداشته دل ز کار او بخت

درمانده پدر به کار او سخت

می‌کرد نیایش از سر سوز

تازان شب تیره بردمد روز

حاجت گاهی نرفته نگذاشت

الا که برفت و دست برداشت

خویشان همه در نیاز با او

هر یک شده چاره‌ساز با او

بیچارگی ورا چو دیدند

در چاره‌گری زبان کشیدند

گفتند به اتفاق یک سر

کز کعبه گشاده گردد این در

حاجت گه جمله جهان اوست

محراب زمین و آسمان اوست

پذرفت که موسم حج آید

ترتیب کند چنانکه باید

چون موسم حج رسید برخاست

اشتر طلبید و محمل آراست

فرزند عزیز را به صد جهد

بنشاند چو ماه در یکی مهد

آمد سوی کعبه سینه پرجوش

چون کعبه نهاد حلقه بر گوش

گوهر به میان زر برآمیخت

چون ریگ بر اهل ریگ می‌ریخت

شد در رهش از بسی خزانه

آن خانه گنج گنج خانه

آندم که جمال کعبه دریافت

دریافتن مراد بشتافت

بگرفت به رفق دست فرزند

در سایه کعبه داشت یکچند

گفت ای پسر این نه جای بازیست

بشتاب که جای چاره سازیست

در حلقه کعبه کن دست

کز حلقه غم بدو توان رست

گو یارب از این گزاف کاری

توفیق دهم به رستگاری

رحمت کن و در پناهم آور

زین شیفتگی به راهم آور

دریاب که مبتلای عشقم

و آزاد کن از بلای عشقم

مجنون چو حدیث عشق بشنید

اول بگریست پس بخندید

از جای چو مار حلقه برجست

در حلقه زلف کعبه زد دست

می‌گفت گرفته حلقه در بر

کامروز منم چو حلقه بر در

در حلقه عشق جان فروشم

بی‌حلقه او مباد گوشم

گویند ز عشق کن جدائی

کاینست طریق آشنائی

من قوت ز عشق می‌پذیرم

گر میرد عشق من بمیرم

پرورده عشق شد سرشتم

جز عشق مباد سرنوشتم

آن دل که بود ز عشق خالی

سیلاب غمش براد حالی

یارب به خدائی خدائیت

وانگه به کمال پادشائیت

کز عشق به غایتی رسانم

کو ماند اگر چه من نمانم

از چشمه عشق ده مرا نور

واین سرمه مکن ز چشم من دور

گرچه ز شراب عشق مستم

عاشق‌تر ازین کنم که هستم

گویند که خو ز عشق واکن

لیلی‌طلبی ز دل رها کن

یارب تو مرا به روی لیلی

هر لحظه بده زیاده میلی

از عمر من آنچه هست بر جای

بستان و به عمر لیلی افزای

گرچه شده‌ام چو مویش از غم

یک موی نخواهم از سرش کم

از حلقه او به گوشمالی

گوش ادبم مباد خالی

بی‌باده او مباد جامم

بی‌سکه او مباد نامم

جانم فدی جمال بادش

گر خون خوردم حلال بادش

گرچه ز غمش چو شمع سوزم

هم بی غم او مباد روزم

عشقی که چنین به جای خود باد

چندانکه بود یکی به صد باد

می‌داشت پدر به سوی او گوش

کاین قصه شنید گشت خاموش

دانست که دل اسیر دارد

دردی نه دوا پذیر دارد

چون رفت به خانه سوی خویشان

گفت آنچه شنید پیش ایشان

کاین سلسله‌ای که بند بشکست

چون حلقه کعبه دید در دست

زو زمزمه‌ای شنید گوشم

کاورد چو زمزمی به جوشم

گفتم مگر آن صحیفه خواند

کز محنت لیلیش رهاند

او خود همه کام ورای او گفت

نفرین خود و دعای او گفت

چون گشت به عالم این سخن فاش

افتاد ورق به دست اوباش

کز غایت عشق دلستانی

شد شیفته نازنین جوانی

هر نیک و بدی کزو شنیدند

در نیک و بدی زبان کشیدند

لیلی ز گزاف یاوه‌گویان

در خانه غم نشست مویان

شخصی دو زخیل آن جمیله

گفتند به شاه آن قبیله

کاشفته جوانی از فلان دشت

بدنام کن دیار ما گشت

آید همه روز سرگشاده

جوقی چو سگ از پی اوفتاده

در حله ما ز راه افسوس

گه رقص کند گهی زمین بوس

هردم غزلی دگر کند ساز

هم خوش غزلست و هم خوش آواز

او گوید و خلق یاد گیرند

ما را و ترا به باد گیرند

در هر غزلی که می‌سراید

صد پرده‌دری همی‌نماید

لیلی ز نفیر او به داغست

کاین باد هلاک آن چراغست

بنمای به قهر گوشمالش

تا باز رهد مه از وبالش

چون آگه گشت شحنه زین حال

دزد آبله پای ز شحنه قتال

شمشیر کشید و داد تابش

گفتا که بدین دهم جوابش

از عامریان یکی خبر داشت

این قصه بحی خویش برداشت

با سید عامری در آن باب

گفت آفت نارسیده دریاب

کان شحنه جانستان خونریز

آبی تند است و آتشی تیز

ترسم مجنون خبر ندارد

آنگه دارد که سر ندارد

زآن چاه گشاده سر که پیش است

دریافتنش به جای خویش است

سرگشته پدر ز مهربانی

برجست بشفقتی که دانی

فرمود به دوستان همزاد

تا بر پی او روند چون باد

آن سوخته را به دلنوازی

آرند ز راه چاره‌سازی

هرسو بطلب شتافتندش

جستند ولی نیافتندش

گفتند مگر کاجل رسیدش

یا چنگ درنده‌ای دریدش

هر دوستی از قبیله گاهی

می‌خورد دریغ و می‌زد آهی

گریان همه اهل خانه او

از گم شدن نشانه او

وآن گوشه‌نشین گوش سفته

چون گنج به گوشه‌ای نهفته

از مشغله‌های جوش بر جوش

هم گوشه گرفته بود و هم گوش

در طرف چنان شکارگاهی

خرسند شده به گرد راهی

گرگی که به زور شیر باشد

روبه به ازو چو سیر باشد

بازی که نشد به خورد محتاج

رغبت نکند به هیچ دراج

خشگار گرسنه را کلیچ است

باسیری نان میده هیچ است

چون طبع به اشتها شود گرم

گاورس درشت را کند نرم

حلوا که طعام نوش بهر است

در هیضه‌خوری به جای زهر است

مجنون که ز نوش بود بی‌بهر

می‌خورد نوالهای چون زهر

می‌داد ز راه بینوائی

کالای کساد را روائی

نه نه غم او نه آنچنان بود

کز غایت او غمی توان بود

کان غم که بدو برات می‌داد

از بند خودش نجات می‌داد

در جستن گنج رنج می‌برد

بی‌آنکه رهی به گنج می‌برد

شخصی ز قبیله بنی‌سعد

بگذشت بر او چو طالع سعد

دیدش به کناره سرابی

افتاده خراب در خرابی

چون لنگر بیت خویشتن لنگ

معنیش فراخ و قافیت تنگ

یعنی که کسی ندارم از پس

بی‌فافیت است مرد بی کس

چون طالع خویشتن کمان گیر

در سجده کمان و در وفا تیر

یعنی که وبالش آن نشانداشت

کامیزش تیر در کمان داشت

جز ناله کسی نداشت همدم

جز سایه کسی نیافت محرم

مرد گذرنده چون در او دید

شکلی و شمایلی نکو دید

پرسید سخن زهر شماری

جز خامشیش ندید کاری

چون از سخنش امید برداشت

بگذشت و ورا به جای بگذاشت

زآنجا به دیار او گذر کرد

زو اهل قبیله را خبر کرد

کاینک به فلان خرابی تنگ

می‌پیچد همچو مار بر سنگ

دیوانه و دردمند و رنجور

چون دیو ز چشم آدمی دور

از خوردن زخم سفته جانش

پیدا شده مغزن استخوانش

بیچاره پدر چو زو خبر یافت

روی از وطن و قبیله برتافت

می‌گشت چو دیو گرد هر غار

دیوانه خویش در طلب کار

دیدش به رفاق گوشه‌ای تنگ

افتاده و سر نهاده بر سنگ

با خود غزلی همی سگالید

گه نوجه نمود و گاه نالید

خوناب جگر ز دیده ریزان

چون بخت خود اوفتان و خیزان

از باده بیخودی چنان مست

کاگه نه که در جهان کسی هست

چون دید پدر سلام دادش

پس دلخوشیی تمام دادش

مجنون چو صلابت پدر دید

در پای پدر چو سایه غلتید

کی تاج سرو سریر جانم

عذرم بپذیر ناتوانم

می‌بین و مپرس حالتم را

میکن به قضا حوالتم را

چون خواهم چون که در چنین روز

چشم تو ببیندم بدین روز

از آمدن تو روسیاهم

عذرت به کدام روی خواهم

دانی که حساب کار چونست

سررشته ز دست ما برونست

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

گلهای تازه » شمارهٔ ۱۵۱ » (همایون) (۲۰:۳۱ - ۲۳:۴۸) نوازندگان: کسایی، حسن (‎نی) ; لطفی، محمدرضا (‎تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: نظامی گنجوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: یارب به خدای خداییت وان گه به کمال کبریاییت

برگ سبز » شمارهٔ ۲۷۷ » (همایون) (۰۸:۲۹ - ۲۱:۱۷) نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: نظامی گنجوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: یارب به خدای خداییت وان گه به کمال کبریاییت

گلهای رنگارنگ » شمارهٔ ب۲۷۵ » (سه گاه) (۰۵:۳۵ - ۱۱:۲۷) نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: نظامی گنجوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: مجنون چو حدیث عشق بشنید

گلهای رنگارنگ » شمارهٔ ب۲۷۵ » (سه گاه) (۱۱:۴۷ - ۱۸:۰۱) نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: نظامی گنجوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: یارب به خدای خداییت وان گه به کمال کبریاییت

یک شاخه گل » شمارهٔ ۲۰۸ » (سه گاه) (۱۰:۵۶ - ۱۶:۵۳) نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: نظامی گنجوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: مجنون چو حدیث عشق بشنید

یک شاخه گل » شمارهٔ ۳۱۵ دیگر » (دشتی) (۰۱:۰۷ - ۰۶:۱۵) نوازندگان: عبدالوهاب شهیدیخواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: نظامی گنجوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: یارب به خدای خداییت وان گه به کمال کبریاییت

محمدرضا شجریان » اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

محمدرضا شجریان » اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

محمدرضا شجریان » اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

محمدرضا شجریان » راست پنجگاه » ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر)

برای معرفی آهنگهای دیگری که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۲۹ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

بهروز نوشته:

پای سگ بوسید مجنون گفتندش چه شد ؟
گفت : این سگ گاهگاهی کوی لیلا رفته است
اگه در عشق ناخالصی نباشه وعشق پاک باشه واسه همیشه ماندگار میشه .
به امید عشق های پاک و ماندگار

👆☹

kamran نوشته:

مرا به یاد عشق خود میندازد. درود بر نظامی

👆☹

محمود نوشته:

واقعا!!!!!!!!!
دیگه از این عشقا پیدا نمیشه..البته ب آدم چون ب پول و ماشین و … هس

👆☹

اقبال پژوهان فر نوشته:

سلام.
این شعرو تقدیم میکنم به کسی که تمام وجودم شاید بخون و بدون چقدر دلتنگشم.منو ببخش من عوض شدم

👆☹

زهره نوشته:

لطفا درتایپ دقت بیشتری بفرمایید این اشعار میراث فرهنگی ماست

👆☹

فاطمه بارنامه نوشته:

همیشه هم اظهارات مهمل لزومی نداره(قابل توجه ارزو ومحمود ومخصوصا بهروز با اون بیتی که معلوم نیس از کجا پیدا کرده)

👆☹

دیگه هیچکس نوشته:

شبهای حجرراگذراندیم و زنده ایم //مارابه سخت جانی خود این گمان نبود (پیشکش فاطمه بارنامه]

👆☹

شمس الحق نوشته:

لزومی ندارد ، نداره غلط است
با آن بیت ، اون غلط است
معلوم نیست ، نیس غلط است

👆☹

عباس نوشته:

واقعا زیباست

👆☹

ندا نوشته:

در حلقه کعبه کن دست

کز حلقه غم بدو توان رست

مصرع اول ایراد وزنی داره. تصحیح کنید لطفا

👆☹

شمس الحق نوشته:

درحلقه زلف کعبه کن دست
کزحلقه غم بدو توان رست

👆☹

محمد رضا نوشته:

کار با درست نوشته شدن شعر بدلیل تایپ بد یا خوب ندارم هیچ کاری هم به حاشیه دعوای شعری ندارم. فقط می خوام بگم این عشق مجنون و فرهاد برای این جگر سوزه و اشک آوره که نه مجنون به لیلی رسید و نه فرهاد به شیرین ، علت ماندگاری داستان هایی این چنین نکته در همین یک امر داره وبس. در همه تراژدی های ادبی جهان این نرسیدن هست که داستان رو جاودان کرده.

👆☹

آوید نوشته:

از عمر من آنچه هست بر جای

بستان و به عمر لیلی افزای
تقدیم به گلپا

👆☹

آبتین نوشته:

جناب آقای بهروز
منظومه لیلی و مجنون در قالب مثنوی سروده شده یعنی هربیت قافیه ی جداگانه داره
میشه بفرمایید این بیت مسخره که اصلآهم وزن هم نیست رو از کجا کشف کردی؟

👆☹

شمس الحق نوشته:

جناب آبتین
حضرتعالی یک عذرخواهی به بهروز جان بدهکارید
ایشان بیت ۳۸ فوق الذکر را بیان فرمودند :
از عمر من آنچه هست برجای
بستان و به عمر لیلی افزای
که بیت بسیار مشهوری هم هست و در کتب دبستان یا دبیرستانی درج شده است . بیایید مردانگی کنید و همچون شیر دل ایشان را که شکستید بدست آورید که مولوی در مثنوی فرمود :
شیر آن نَبوَد که صف ها بشکند
شیر آنرا دان که خود را بشکند

👆☹

ناباور نوشته:

جناب شمس الحق اشتباه فرمودید
بهروز نوشته:
پای سگ بوسید مجنون گفتندش چه شد ؟
گفت : این سگ گاهگاهی کوی لیلا رفته است
حق با آبتین است

👆☹

شمس الحق نوشته:

عجب اشتباهی ! معلوم میشود پیرمرد ها زودتر باید به رختخواب بروند !!

👆☹

لیلی نوشته:

لیلی اگر مجنون شود مجنون اگر عاقل شود لیلی اگر حیران عقل او شود لیلی منم مجنون منم حیران عشق تو منم

👆☹

فقیر نوشته:

جناب آقای شمس الحق
با سلام میخواستم اگر زحمتی نیست در مورد این چند بیت توضیح بفرمایید
گوهر به میان زر بر آمیخت
چون ریگ بر اهل ریگ میریخت
شد در رهش از بسی خزانه
آن خانه گنج گنج خانه
ممنون

👆☹

فقیر نوشته:

و
آیا بجای اهل ریگ اهل مکه صحیح تر نیست؟

👆☹

ایلیا حسن زاد نوشته:

واقعا زیباست

👆☹

مسعود نوشته:

سلام آقا فقیر
اهل ریگ اهل بیابان می شه یعنی همان اهل مکه. ولی معنی این بیت و بیت بعدی خوب برایم مفهوم نیست. یه راهنمایی می کنید عزیزان؟

👆☹

شاه علی حصاری نوشته:

در مورد دو بیتی که در نظر دوستان معنای مبهمی داشته به این شرح می باشد:
کیسه زری که به میان می بست را پر از گوهر کرد و مثل ریگ بیابان میان بادیه نشینان پخش می کرد
از شدت بخشش های او کعبه که محل نگهداری گنج قبایل عرب بود دیگر سراسر گنج خانه شد

👆☹

همایون نوشته:

با احترام به ساحت بلند ادب ایران زمین
جناب شمس الحق گرامی!
از جنابتان انتظار نمی رفت…!
مصراعی که فرمودید: “در حلقه زلف کعبه کن دست” وزن مصراع اصلاح شد اما, به کلی مفهوم و مضمون داستان زیر سؤال رفت…!
با توجه به پند و نصایح پدر متوجه می شویم که همه تلاش او آنست تا به مراد برسد. پدر سعی دارد تا با آدابی مرسوم فکر و ذهن مجنون را از هر آنچه که به یاد لیلی منجر می گردد خالی کند. پس هیچ دلیل موجهی نیست تا پدر پرده کعبه را زلف ببیند. صاءب تر آنست که پدر در مقام ناصح میگوید؛ “در حلقه کعبه حلقه کن دست”.
کز حلقه غم بدو توان رست.
“حلقه کعبه” دور کعبه, طواف کعبه
“حلقه کن دست” کنایه از التماس و زاری
“حلقه غم” کنایه از گرفتاری
اما جایز و رواست تا مجنون پرده را با وجه تشابه بلندی و سیاهی, زلف ببیند. آنهم زلف لیلی
از جای چو مار حلقه برجست
بر حلقه زلف کعبه زد دست
“مار حلقه” ترکیب وصفی مقلوب, حلقه مار
و “دست بر حلقه زدن” کنایه از نیازمندی
در این شاهکار ادبی عاشقانه , واژه “حلقه ” بسیار بکار رفته که هرجا مفهوم خاصی دارد.
پاینده باشید
خاک پای شعر و ادب ایران زمین

👆☹

همایون نوشته:

از جناب شمس الحق و دیگر عزیزان به جهت توضیحی که اشتباها در مورد بیت نقل شده نوشتم پوزش می خواهم.

👆☹

علی نوشته:

“پای سگ بوسید مجنون گفتندش چه شد ؟
گفت : این سگ گاهگاهی کوی لیلا رفته است”
این بیت مربوط به بیت اول شعر “سگ و مجنون” سروده سعید دبیری میباشد. و لازم به دکر است که تضمین است.

👆☹

لیلا همایون پور نوشته:

مجنون چو حدیث عشق بشنید
اول بگریست پس بخندید
از جای چو مار حلقه برجست
در حلقه زلف کعبه زد دست
می‌گفت گرفته حلقه در بر
کامروز منم چو حلقه بر در
در حلقه عشق جان فروشم
بی‌حلقه او مباد گوشم
گویند ز عشق کن جدائی
این نیست طریق آشنائی
پرورده عشق شد سرشتم
جز عشق مباد سرنوشتم
یارب به خدائی خدائیت
وانگه به کمال کبریائیت
کز عشق به غایتی رسانم
کو ماند اگر چه من نمانم
گرچه ز شراب عشق مستم
عاشق‌تر ازین کنم که هستم
گویند که خو ز عشق واکن
لیلی‌طلبی ز دل رها کن
یارب تو مرا به روی لیلی
هر لحظه بده زیاده میلی
از عمر من آنچه هست بر جای
بستان و به عمر لیلی افزای
این دوازده بیت از این شعر در وب سایت آوای جاوید توسط حمید رضا فرهنگ خوانده شده است،آدرس صفحه:

http://www.avayejavid.com/SazoAvaz/AvayeJavid_79.html

👆☹

محمدحسین نوشته:

لطفاً واژه «خمیده» در مصراع اول بیت دوم به «خنیده» تصحیح گردد.
خنیده: مشهور، معروف، صدا و آوازی که درمیان دو کوه و گنبد پیچد.
خنیده نام تر گشتن: مشهورتر شدن

👆☹

احمدرضا نوشته:

خمیده نام در مصراع دوم بسیار ناشیانه است. به خنیده نام اصلاح گردد.

👆☹

کانال رسمی گنجور در تلگرام