گنجور

 
نیر تبریزی

خون من جای می ار خورد لبش نوشش باد

لیک عهد لبش امید که در گوشش باد

خیره روئی که خطا بر قلم صنع گرفت

شرم از این چشم و لب و زلف و بنا گوشش باد

تا سپاه خط سبزش بدر آید بقصاص

لب من بر لب چون خون سیاووشش باد

گفتمش چیست میان دولبت گفت که هیچ

ای دلم برخی ابهام لب نوشش باد

زلف و خال و خط و مژگان زده در صف بر چشم

دیده خاک ره ترکان سیه پوشش باد

دی ز زلفش بدل و بوسه شکستیم جناغ

یا رب این کشمکش از یاد فراموشش باد

بخموشی لبش آتش زده بر خرمن من

جان فدای اثر آتش خاموشش باد

بو که تعبیر رود روز بر بیداری بخت

شاده وصل تو در خواب هم آغوشش باد

نیر این نکته سرائی که در اوصاف تو کرد

زلف پرچین تو تشریف بر و دوشش باد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode