گنجور

 
ابن یمین

ای خرده شناسان که بانواع فضایل

ارباب شرف را چو شما راهبری نیست

حیف است که با این هنر و فضل شما را

از حال دل مردم دانا خبری نیست

سرمایه سودش چه کنی محنت و رنج است

گنجی که از او دولت صاحبنظری نیست

باوی سخن خوش بتوان گفت که او را

گر در کف احسان شما سیم و زری نیست

محرومی ما هم زگدا همتی ماست

ما را لگد از بخت خودست از دگری نیست

 
sunny dark_mode