گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو قبادیانی
ناصرخسرو » وجه دین
 

بسم الله الرحمن الرحیم

آغاز کتاب

گفتار اول

گفتار دویم

گفتار سویم

گفتار چهارم

گفتار پنجم

گفتار ششم

گفتار هفتم

گفتار هشتم

گفتار نهم

گفتار دهم

گفتار یازدهم

گفتار دوازدهم

گفتار سیزدهم

گفتار چاردهم

گفتار پانزدهم

گفتار شانزدهم

گفتار هفدهم

گفتار هژدهم

گفتار نوزدهم

گفتار بیستم

گفتار بیست و یکم

گفتار بیست و دویم

گفتار بیست و سویم

گفتار بیست و چهارم

گفتار بیست و پنجم

گفتار بیست و ششم

گفتار بیست و هفتم

گفتار بیست و هشتم

گفتار بیست و نهم

گفتار سی ام

گفتار سی و یکم

گفتار سی و دویم

گفتار سی و سوم

گفتار سی و چهارم

گفتار سی و پنجم

گفتار سی و ششم

گفتار سی و هفتم

گفتار سی و هشتم

گفتار سی و نهم

گفتار چهلم

گفتار چهل و یکم

گفتار چهل و دویم

گفتار چهل و سوم

گفتار چهل و چهارم

گفتار چهل و پنجم

گفتار چهل و ششم

گفتار چهل و هفتم

گفتار چهل و هشتم

گفتار چهل و نهم

گفتار پنجاهم

گفتار پنجاه و یکم