گنجور

 
محمد بن منور

بخش ۱: ابیات کی بر زفان شیخ ما قدس الله روحه العزیز رفته است

بخش ۲: شیخ ما روزی بدرختی کی بر در مشهد مقدس است بر نگریست، برگ زرد گشته دید، این بیت بگفت:

بخش ۳: وقتی قوال در پیش شیخ ما این بیت می‌گفت:

بخش ۴: شیخ گفت امشب ابرهیم خوانده است:

بخش ۵: امام اسمعیل ساوی گفت من رقعۀ نوشتم به شیخ و ...

بخش ۶: شیخ این دو بیت بخط خویش نوشته بود:

بخش ۷: وقتی پیش شیخ ما می‌خوانده‌اند: