گنجور

 
محمد بن منور

وقتی پیش شیخ ما می‌خوانده‌اند:

فاساختن و خوی خوش و صفرا کم

تا عهد میان ما بماند محکم

فاساختن و خوی خوش و صفرا هیچ

تا عهد میان ما بماند بی‌پیچ

بیت

رنج مردم ز بیشی و پیشیست

راحت و ایمنی ز درویشیست

برگزین زین جهان یکیّو بس

گرت بادانش و خرد خویشیست