گنجور

 
میرداماد

ما را به آل خیر نبیین توسل است

بر ذات پاک خالق عالم توکل است

باما هر آنکه خصمی بیهوده میکند

از پا در آید آخر و ما را تحمل است

کم عمر باشد آنکه به ما دشمنی کند

دور بقای دشمن ما بی تسلسل است

آنکو بدید نیکی و آنگه بدی نمود

پرسش ز نطفه اش نمای که جای تامل است

اشراق غم مخور که نماند جهان چنین

عالم پر از صداست که وقت تبدل است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode