گنجور

 
میلی

گر یار به سوی دیگران رفت

سوی دگر نمی‌توان رفت

فریاد که مدعی ز پیشم

با قاصد یار،‌ همزمان رفت

نشناخت ز مستی‌اش همانا

کزپیش رقیب سرگران رفت

تا درد دلم نگیرد آرام

از بزم تو مدعی نهان رفت

میلی نتوان ازو خبر یافت

از بس که به بزم این وآن رفت

 
sunny dark_mode