گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای منجم نگاه نجم جبین

راست حکم و درست تقدیری

گر ز شرمت هنوز بر ناید

آفتاب سپهر شبگیری

حکم تو راست آید از تو بتا

طالع از روی خویشتن گیری

 
sunny dark_mode