گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای یار ماهروی طبیبی و حاذقی

در دست توست جان پدر جان هر کسی

فرمان تو روان شده بر هر کسی و باز

بر تو روان نبینم فرمان هر کسی

درمان ما بدانی کز توست درد من

آری طبیب داند درمان هر کسی

 
sunny dark_mode