گنجور

 
مسعود سعد سلمان

میزبان کرد مرا دوش بتم

آن گرانمایه تر از در خوشاب

مجلسی داشتم آراسته خوب

از گل و نرگس و سیم و می ناب

چشم او نرگس و رخسارش گل

زنخش سیب و لب لعل شراب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode