گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای بت پای کوب بازی گر

مایه نزهتی و اصل طرب

گشتن تو به آسمان ماند

چون چنین باشد ای پسر نه عجب

گه گه از روی تو نماید رو

گه گه از زلف تو نماید شب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode