گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
منوچهری

شماره ۱ - در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی: خیزید و خز آرید که هنگام خزانست

شماره ۲ - در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد: آمده نوروز هم از بامداد

شماره ۳ - در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی: نوروز بزرگم بزن ای مطرب، امروز

شماره ۴ - مسمط چهارم: بوستانبانا امروز به بستان بده‌ای؟

شماره ۵ - در مدح خواجه خلف، روح‌الرسا ابوربیع بن ربیع: سبحان‌الله جهان نبینی چون شد

شماره ۶ - در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی: باز دگر باره مهر ماه در آمد

شماره ۷ - در وصف صبوحی: آمد بانگ خروس مؤذن میخوارگان

شماره ۸ - در وصف بهار و مدح محمدبن نصر سپهسالار خراسان: آمد بهار خرم و آورد خرمی

شماره ۹ - در مدح سلطان مسعود غزنوی: بوستانبانا! حال و خبر بستان چیست

شماره ۱۰ - در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی: آب آنگور بیارید که آبانماهست

شماره ۱۱ - در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی: شاد باشید که جشن مهرگان آمد

sunny dark_mode