گنجور

مسمطات

 
منوچهری
منوچهری » دیوان اشعار
 

در وصف خزان و مدح سلطان مسعول غزنوی: خیزید و خز آرید که هنگام خزانست

در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد: آمد نوروز هم از بامداد

در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی: نوروز بزرگم بزن ای مطرب، امروز

مسمط چهارم: بوستانبانا امروز به بستان بده‌ای

در مدح خواجه خلف، روح‌الرسا ابوربیع بن ربیع: سبحان‌الله جهان نبینی چون شد

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی: باز دگر باره مهر ماه در آمد

در وصف صبوحی: آمد بانگ خروس مؤذن میخوارگان

در وصف بهار و مدح محمدبن نصر سپهسالار خراسان: آمد بهار خرم و آورد خرمی

در مدح سلطان مسعود غزنوی: بوستانبانا! حال و خبر بستان چیست

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی: آب آنگور بیارید که آبانماهست

در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی: شاد باشید که جشن مهرگان آمد